13. juli 2024

Klubbens vedtægter

§ 1 Foreningens navn og formål:

Stk. 1: Foreningens navn er Fotogruppen 8600. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune.

Stk. 2: Klubbens formål er:

At udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben søger ved afholdelse af møder, foredrag, konkurrencer, kurser og lign. samt ved deltagelse i nationale- og internationale konkurrencer og udstillingsarrangementer, at udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder såvel teknisk som kunstnerisk.

§ 2

Fotogruppe 8600 indtræder ved stiftelsen i SDF (Selskabet for Dansk Fotografi).

§ 3 Medlemskab:

Stk. 1: Enhver person kan søge om optagelse som medlem af klubben. Ansøgning om optagelse i klubben fremsendes til den siddende bestyrelse.

En ansøger dokumenterer sin fotografiske virken overfor bestyrelsen, der efterfølgende kan indstille ansøgeren til optagelse.

Nye medlemmer indstilles af bestyrelsen til optagelse på medlemsmøde – den pågældendes billeder rundsendes inden mødet til evaluering – optagelse vedtages på medlemsmødet – evt. ikke fremmødte sender deres tilkendegivelse til formanden

Ved optagelse er man prøvemedlem 12 måneder, og først derefter er man ordinært medlem. Prøvemedlemmer har stemmeret angående optagelse af nye medlemmer ,men har ikke stemmeret ved generalforsamling. I prøvetiden kan medlemskabet ophæves af den til enhver tid sidende bestyrelse.

Ved optagelse som prøvemedlem betales et engangsgebyr på kr 300,- som ikke returneres ved evt.udmeldelse.

Medlemmer af Fotogruppe 8600 er pligtig til at deltage i minimum Jyske Mesterskaber, Den Nationale (DM), FIAP World Cup, Nordiske Fotomesterskab og klubbens interne konkurrence. Derudover står det medlemmerne frit for, at deltage i øvrige fotokonkurrencer.

§ 4 Generalforsamling:

Stk. 1: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, kun den kan vedtage, forandre eller ophæve vedtægter.

Stk. 2: Vedtægtsændringer kræver at ¾ af den fremmødte generalforsamling skal stemme for.

Stk. 3: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter datoen for og indkalder til generalforsamlingen.

Stk. 4A: Indkaldelse til generalforsamling sker elektronisk med 14 dages varsel, ved udsendelse af dagsorden og forrige års regnskab til klubbens e-mail liste.

Stk. 4B: Det er medlemmernes eget ansvar at tilmelde sig klubbens e-mail liste. Tilmelding foregår igennem bestyrelsen.

Stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før den fastsatte generalforsamling.

Stk. 6: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referant.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Forlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af kasserer.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af suppleant.
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt.

Stk. 7: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis ¼ af klubbens medlemmer fremsætter skriftligt krav med begrundet dagsorden herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter fremsat krav herom.

Stk. 7A: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages ved proceduren i stk. §4 stk. 4A.

Stk. 8: Kun indmeldte medlemmer uden restance for kontingentbetaling kan opnå valgbarhed og stemmeret. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 9: Stemmeafgivelse uden personligt fremmøde kan kun ske skriftligt til bestyrelsen.

§5 Bestyrelsen:

Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer. Bestyrelsen består af en formand, sekretær og kasserer.

Stk. 2: På ordinær generalforsamling vælges 3 til 5 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant.

Stk. 3: Alle valg til klubbens tillidsposter gælder for 2 år. Formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 revisor vælges på lige år. Sekretær, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant på ulige år.

Stk. 4: Bestyrelsen har udover den daglige drift til formål at fremme og sikre klubbens virke.

Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og leder klubben i henhold hertil samt vedtægterne for klubben. Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen de fornødne afgørelser under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 6: Bestyrelsen indkalder til og afholder bestyrelsesmøder når de skønner det nødvendigt.

§6 Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1: Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formand i samarbejde med kassereren. Alt under forudsætning af bestyrelsens accept.

Stk. 2: Intet medlem af klubben hæfter personligt for klubbens forpligtelser udover sit kontingent.

§7 Klubmøder og program:

Klubmøder aftales mellem medlemmer og bestyrelse.

§8 Ophævelse:

Stk. 1: Klubben kan ophæves, hvis ¾ af klubbens fremmødte medlemmer stemmer for et sådant forslag på to hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

Stk. 2: Ophæves klubben: Aktiverne bruges/skænkes/bortaktioneres/fordeles efter den opløsende generalforsamlings ønske (flertallet).

Således vedtaget på Stiftende Generalforsamling d. 8.maj 2019.

Formand: Peter Larsen

Dirigent: Kim Møller Andersen